English

Uuden vuosisadan sosiaalitiede on Suomen Akatemian professori (FiDiPro) Lisa Adkinsin johtama tutkimusprojekti vuosille 2015–2019. Tutkimusprojekti tarkastelee muutoksia talouden ja yhteiskunnan välisissä suhteissa post-fordistisessa kapitalistismissa. Erityisesti tutkimuksen kohteena on talouden monimutkainen kietoutuminen yhteiskuntaan eli ekonomisaation prosessi.

Työttömien aktivointi eli ne toimenpiteet, joilla alityöllistettyjä, työttömiä ja palkatonta työtä tekeviä kannustetaan löytämään töitä, ja/tai parantamaan heidän työllistymismahdollisuuksiaan, ovat tutkimuksen fokuksessa. Aktivointitoimenpiteet ymmärretään täten ekonomisaation välineiksi.

Valitsemalla tämän lähestymistavan Uuden vuosisadan sosiaalitiede murtaa olemassa olevat tavat ymmärtää työttömien aktivointi. Aktivointi on yleisesti ymmärretty erilaisiksi tekniikoiksi, jotka edistävät joko kansalaisen muokkaamista uusliberalistisen näkemyksen mukaiseksi riskejä kantavaksi ja yritteliääksi yksilöksi, tai halvan tai ilmaisen työvoiman toimittamista säätelemättömille ja hyvin joustaville työmarkkinoille.

Vaikka molemmat edellä mainitut lähestymistavat ovat tärkeitä, Uuden vuosisadan sosiaalitiede esittää, että kumpikaan niistä ei huomioi sitä, kuinka aktivointi olennaisesti kietoutuu osaksi talous-yhteiskuntasuhteen uudelleenjärjestämistä. Ne eivät auta ymmärtämään, miten aktivointi muuttaa työttömyyden tapahtumarikkaaksi olotilaksi, mikä puolestaan hämärtää eron työttömyyden ja työllisyyden; palkkatyön ja palkattoman työn; sekä alityöllisyyden ja täysipäiväisen työn välillä. Uuden vuosisadan sosiaalitiede väittää, että aktivointi liittyy laajaan työvoiman uudelleenjärjestämiseen, jossa yhä useammat toiminnat formaalien työmarkkinoiden ulkopuolella määritellään taloudellisiksi.

Tämä tutkimusprojekti kontribuoi post-representationaaliseen ja post-konsruktionalistiseen uuteen sosiaalitieteeseen ja pyrkii palauttamaan empiirisen keskittymällä muutoksiin työttömyyden materiaalisuudessa.

Tutkimusprojekti on Suomen Akatemian FiDiPro-ohjelman rahoittama. Professori Lisa Adkins työskentelee ja johtaa Uuden vuosisadan sosiaalitiede-projektia Tampereen yliopistossa ja Turun yliopistossa.

Logos

  1. Pingback: FiDiPro Welcome | Social Science for the C21st

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: